De Boer op Noord

Belevend leren op de boerderij

De kinderen maken via De Boer op Noord kennis met een melkveebedrijf, een zoogkoeienbedrijf of akkerbouwbedrijf en daardoor met de dieren, gewassen en het landschap. Ze leren de gebouwen en machines kennen en ook de werkzaamheden die nodig zijn om het bedrijf te runnen en het product te kunnen leveren. De kinderen leren met hoofd, hart en handen het leven op de boerderij kennen. Daarbij speelt beleving d.m.v. belevend leren een grote rol. De kinderen steken regelmatig zelf de handen uit de mouwen.


Beleven, leren en ontdekken

Waarom is een les op een boerderij zo belangrijk voor leerlingen? Uit jarenlange praktijk blijkt dat:

- Een boerderijles op heel veel manieren past binnen het schoolcurriculum;
- Lessen in de praktijk voegt veel toe aan de theorie;
- Jongeren weten vaak niet waar hun voedsel vandaan komt, een boerderijles helpt hen bij wereldoriëntatie en besef van hun eigen wereld;
- Een boerderijbezoek draagt bij aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden als meten, determineren, interviewen en onderzoeksvaardigheden. Vaardigheden die belangrijk zijn om te functioneren binnen de schoolbanken en de samenleving;
- Op een boerderij zijn maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en te bespreken. De educatieboer is de ervaren gesprekspartner.


Beeldvorming

Door opgedane ervaringen worden kinderen zich bewust van de duurzame relatie tussen consumeren en produceren. Ook wordt er een brug geslagen tussen platteland en stad. De kinderen ontwikkelen een positief en realistisch beeld van het platteland(sleven) en de natuur, waardoor zij later, als volwassene in de maatschappij hun best zullen doen om deze waarden te behouden en te beschermen. Bovendien zullen de kinderen met hun enthousiaste verhalen ook de ouders bewegen meer in en met de natuur en het boerenproduct te doen.


Kerndoelen

Het boerderijprogramma beantwoordt vele kerndoelen. Waaronder:

- De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving (40).
- De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen (41).
- De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik (44).

Maar ook:

- Beleven (1, 12, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 39)
- Natuur & Techniek (1, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)
- Discussiëren (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 34, 35, 37, 38, 39)
- Samenwerken (34, 35, 37, 38, 39, 45, 54, 55, 58)
- Woordenschat (1, 2, 12)
- Rekenen & meten (24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33)
- Mens & Natuur (33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)
- Gezondheid & voeding (1, 2, 3, 4, 34, 35, 40, 58)
- Milieu (39, 42, 43, 44, 45, 46)


Lesmateriaal tip: Keten met Kaas

Met het leuke online lesmateriaal van www.ketenmetkaas.nl breiden leerlingen hun kennis uit over het productieproces van kaas. De volgende (deel)onderwerpen komen aanbod: het leven op de boerderij (dagindeling, gebruik machines), de kaasfabriek (productieproces, voedselveiligheid), het pakhuis (rijpen, keren, versnijden, verpakken), de supermarkt (verschillende soorten kaas, gezondheid, sorteren), de kaasconsument (kaasmomenten, kaasrecepten) en transport. Ook Keten met kaas sluit inhoudelijk aan op diverse kerndoelen.


Boerderijeducatie Nederland

De Boer op Noord maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland. Boerderijeducatie Nederland is een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL. Boerenbedrijven uit verschillende sectoren richten zich op het basis-, middelbaar en speciaal onderwijs. De deelnemende partijen hebben met elkaar kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, hygiëne en educatieve vaardigheden afgesproken. Bedrijven ontvangen daarvoor het Keurmerk Boerderijeducatie Nederland.